Categorie: M&A

Letter of intent bij bedrijfsovername (M&A)

Voordat een koopovereenkomst wordt gesloten, tekenen partijen vaak een zogenoemde ‘Letter of Intent (LOI)’ of ‘intentieovereenkomst’. Het opstellen en ondertekenen van een ‘Letter of Intent’ zal meestal minder tijdrovend zijn dan het opstellen van een volledige overeenkomst. Het stelt partijen aldus in staat om snel de basisvoorwaarden van een deal vast te leggen voordat ze diepgaandere onderhandelingen aangaan (met alle daarmee gemoeide tijd en kosten van dien).


De inhoud van een LOI kan sterk verschillen en is afhankelijk van het beoogde doel van de transactie, maar voorziet meestal wel in de behandeling van een aantal standaard onderwerpen.

Koopprijs(indicatie) en koopprijsmechanisme

Vaak is het voor de koper als buitenstaander lastig om in schatten welke koopprijs gerechtvaardigd is. De partijen kunnen in een LOI een ‘principe koopprijs’ overeenkomen, met de kanttekening dat deze nog afhankelijk is van de uitkomst van het boekenonderzoek. Zo heeft de koper de zekerheid dat de door hem genoemde prijs indicatief is omdat hij nog een due diligence moet uitvoeren, terwijl de verkoper zeker weet dat hij en koper op één lijn zitten voor wat betreft de (minimum)prijs(range).

Het is als verkoper belangrijk om te streven naar directe betaling bij levering, bij voorkeur in één keer. Met andere woorden, “boter bij de vis.” Er zijn echter situaties waarin de betalingsvoorwaarden anders kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld betaling in termijnen of afhankelijk van een earn-out regeling. Hoewel dit kan voorkomen en soms aantrekkelijk kan zijn, vooral als er een aantrekkelijke prijs tegenover staat, is het voor de verkoper cruciaal om voldoende zekerheid te verkrijgen met betrekking tot de betaling van de koopprijs in dergelijke gevallen.

Voorbehoud ‘due diligence onderzoek’

In veel transacties wil de kopende partij het betreffende bedrijf eerst onderzoeken (ook wel ‘due diligence onderzoek’ of boekenonderzoek genoemd). In de LOI kunnen dan afspraken worden gemaakt over hoe dat onderzoek zal verlopen. Bijvoorbeeld over de duur en omvang van het onderzoek. Een positief uitkomst van het boekenonderzoek kan – zeker als de LOI een bindend karakter heeft – een opschortende voorwaarde vormen voor het uitvoeren van de transactie. Een due diligence is voor verkoper meestal geen probleem, zolang eventuele bevindingen niet leiden tot een verplichting van verkoper om in te stemmen met een ‘automatische’ aanpassing van de prijs, maar slechts tot een punt van onderhandeling.

Financieringsvoorbehoud

Soms wil een koper in de LOI een voorbehoud op financiering maken. Voor een verkoper is het goed om in het achterhoofd te houden dat een koper die niet beschikt over financiering, geen interessante partij is. Voor verkoper is het daarom belangrijk om te beoordelen of koper kans van slagen heeft in haar financieringsaanvraag en of het de moeite loont om zich gedurende een bepaalde periode aan deze koper te verbinden (exclusiviteit). Is dat het geval, dan moet verkoper erop toezien dat het voorbehoud wordt geclausuleerd, bijvoorbeeld een beperking in tijd of uitsluiting van exclusiviteit.

Exclusiviteit

Een belangrijk onderwerp dat vaak terugkomt in een LOI is exclusiviteit. De partijen spreken af dat zij niet met andere partijen in zee gaan om een soortgelijke transactie uit te voeren. Voor de verkoper betekent dit dat deze niet in mag gaan op een hoger bod van een andere potentiële koper. De partijen gaan dus exclusief met elkaar onderhandelen. Dit creëert in veel gevallen meer rust en bereidheid om open met elkaar te onderhandelen. Voor de verkoper is het vanzelfsprekend van groot belang, dat de exclusiviteit na verloop van tijd vervalt. De koper anderzijds zal de verkoper zo lang als mogelijk willen binden en willen voorzien in afspraken over verlenging van exclusiviteit.

(Niet)bindende karakter Letter of intent

Een LOI kan zowel bindend als niet bindend zijn. Dit zal blijken uit de wijze waarop de LOI is geschreven. Een koper heeft er vaak baat bij dat de LOI niet-bindend is zodat hij op een later moment nog altijd uit de onderhandelingen kan stappen. Een verkoper zal juist graag commitment willen van de koper. Het is voor zowel verkoper als koper dus belangrijk om – afhankelijk van de positie binnen de transactie – zorgvuldig te zijn in het formuleren van de (niet)bindende werking van de LOI.

Advies over het opstellen van een ‘Letter of intent’?

Een goede LOI kan partijen helpen om te beoordelen of de andere partij serieuze bedoelingen heeft en zo ja, of partijen het over de dealvoorwaarden naar verwachting eens kunnen worden. Wordt vervolgens een LOI gesloten, dan kan dat het verdere overnameproces aanzienlijk bevorderen. Betrokkenen kunnen open, transparant en met vertrouwen het onderhandelingsproces aangaan.

YUR beschikt over een gespecialiseerd M&A team dat al vele partijen heeft bijgestaan in het uitonderhandelen van een LOI. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Geschreven door:

mr. E. (Evelyn) Wolterink
mr. E. (Evelyn) Wolterink Advocaat en partner
mr. R.P. (Ricardo) Kooman
mr. R.P. (Ricardo) Kooman Advocaat

Gerelateerd nieuws:


Terug naar overzicht