De WHOA: faillissement voorkomen met een dwangakkoord

Categorie: Faillissementen

Voor een onderneming met veel schulden (de schuldenaar) is het mogelijk om een akkoord aan te bieden aan zijn schuldeisers waarbij de schuldeisers een percentage van hun vorderingen betaald krijgen. De restantvorderingen worden dan kwijtgescholden. Met zo’n onderhands akkoord (crediteurenakkoord) kan een faillissement van de schuldenaar worden voorkomen. Een probleem is nu nog dat alle schuldeisers met dit akkoord moeten instemmen. Als er één schuldeiser dwars ligt, leidt dit vaak toch nog tot het faillissement van de schuldenaar. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord ter voorkoming van faillissementen (de WHOA) gaat hiervoor een oplossing bieden.

 

De WHOA

De WHOA maakt deel uit van het wetgevingsprogramma “Herijking faillissementsrecht”. Door het wetsvoorstel komen er in de Faillissementswet bepalingen waardoor de rechtbank onder andere een crediteurenakkoord buiten faillissement kan goedkeuren (homologeren). Hierdoor wordt het akkoord verbindend voor alle betrokken partijen. En nog belangrijker: de rechtbank kan een dwarsliggende schuldeiser dwingen om mee te gaan in het akkoord.

 

Voorwaarden

Er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan voordat de rechtbank een akkoord zal goedkeuren of een dwangakkoord zal opleggen. Die voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat:

  • het akkoord door een ruime meerderheid van de schuldeisers of aandeelhouders wordt ondersteund;
  • de schuldenaar rendabele bedrijfsactiviteiten moet hebben;
  • het akkoord noodzakelijk en toereikend moet zijn om een faillissement van de schuldenaar te voorkomen;
  • het akkoord redelijk is: de schuldeisers en aandeelhouders mogen niet in een wezenlijk slechtere positie komen dan in een faillissement.

 Naast het opleggen van een dwangakkoord door de rechtbank, zijn in het wetsvoorstel nog een aantal andere opvallende artikelen opgenomen.

 

Aanbieden akkoord op aandringen van schuldeiser

Door het wetsvoorstel kan straks ook de schuldeiser aandringen op een crediteurenakkoord. De schuldeiser kan de schuldenaar verzoeken een akkoord aan te bieden. Indien de schuldenaar dit niet doet, dan kan de rechtbank op verzoek van de schuldeiser een deskundige aanwijzen die met uitsluiting van de schuldenaar een akkoord aan kan bieden. Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken is echter de vraag. Het is immers uiteindelijk de schuldenaar die moet gaan betalen.

 

Afkoelingsperiode

Verder kan de schuldenaar die een crediteurenakkoord heeft aangeboden door het wetsvoorstel aan de rechtbank verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen. Tijdens de afkoelingsperiode kunnen schuldeisers zonder een machtiging van de rechtbank zich niet verhalen op goederen die tot het vermogen van de onderneming behoren. De bank kan dan bijvoorbeeld haar vordering op de onderneming niet verrekenen met het banksaldo, zonder machtiging van de rechtbank.

 

Schorsing faillissementsprocedure

Wanneer er al een verzoek tot faillietverklaring van de schuldenaar was ingediend, dan kan de schuldenaar door het wetsvoorstel deze procedure schorsen door alsnog aan crediteurenakkoord aan te bieden. Het voorstel moet dan natuurlijk wel kans van slagen hebben.

 

Status WHOA

Met de WHOA gaat er dus veel veranderen. Het zal voor ondernemingen in zwaar weer eenvoudiger moeten worden door middel van een akkoord met hun schuldeisers de schulden te herstructureren. Het wetsvoorstel is ter consultatie voorgelegd aan onder andere de rechtspraak en de Orde van Advocaten. Nadat het wetsvoorstel op de reacties is aangepast, zal het nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten worden aangenomen.

 

Op dit moment zal een schuldenaar voor een crediteurenakkoord buiten faillissement dus nog instemming moeten hebben van alle schuldeisers. Dit is een traject dat wij uiteraard kunnen begeleiden.


Terug naar overzicht
J.H.A. (Hans) Uppenkamp Faillissementsmedewerker