Verjaring, verjaringstermijn en stuiting van vorderingsrechten

Categorie: Procesrecht

Als je een vordering hebt, dan kan er niet eindeloos gewacht worden om die te innen. De vordering kan dan namelijk verjaren. In de wet zijn voor verschillende vorderingen andere verjaringstermijnen gesteld. Voor de opheffing van een onrechtmatige toestand geldt bijvoorbeeld een verjaringstermijn van 20 jaar. Maar voor de betaling van een geldsom geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Als je naar de rechter gaat en de vordering is verjaard, dan kun je weliswaar volledig in je recht staan, maar de rechter wijst het gevorderde dan toch af.

Verjaringstermijnen

Om te voorkomen dat een vorderingsrecht verjaart, moet de verjaring worden gestuit. Dat kan op verschillende manieren. Het meest voor de hand ligt om tijdig een aanmaning te sturen. Dat is een schriftelijke mededeling waarin de schuldenaar duidelijk kenbaar maakt dat hij wil dat er wordt nagekomen. Bijvoorbeeld dat hij wil dat een onrechtmatige toestand wordt beëindigd of een geldsom wordt betaald. Een vordering wordt ook gestuit door bij de rechter een eis in te stellen. Verder wordt een vordering gestuit, als de schuldenaar die erkent. Als gevolg van de stuiting begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. De nieuwe verjaringstermijn is gelijk aan de oorspronkelijke, maar niet langer dan 5 jaar.

Wanneer begint de verjaringstermijn te lopen?

Wanneer de verjaringstermijn begint te lopen, hangt af van het type vorderingsrecht van de rechthebbende. De verjaringstermijn van een geldvordering begint te lopen daags nadat die opeisbaar is geworden. Bij een geldleningsovereenkomst moet gekeken worden naar het moment dat de betaalverplichting ontstond. Staan er meerdere betaalmomenten in de overeenkomst, dan begint de verjaring voor elke betaaltermijn op een ander moment te lopen.

Voor de verjaring van het recht om opheffen van een onrechtmatige toestand te vorderen, geldt als startpunt het moment dat de rechthebbende opheffing kon vorderen. Dat is echter pas als die bekend is met degene die onrechtmatig handelt en met het bestaan van de onrechtmatige toestand zelf. Bij bevrijdende verjaring van eigendom van een stuk grond, kan dat problemen opleveren.

Let op: Niet alleen verjaring is van belang

Rechtsverwerking

Schuldeisers moeten niet alleen rekening houden met het gevaar van verjaring, maar ook van rechtsverwerking. Door de manier waarop een schuldenaar zich opstelt of gedraagt, kan het namelijk in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid om nog betaling of nakoming te verlangen. Ondanks dat de vordering dan niet is verjaard, kan de schuldeiser het recht hebben verwerkt betaling of nakoming te verlangen. Dat heet rechtsverwerking en daarover lees je hier meer. Daarnaast moet rekening gehouden worden met misbruik van recht.

 

Advocaat verjaring

Dus zelfs als een vordering niet is verjaard en inhoudelijk lastig te weerleggen is, zijn er vaak nog wel verweermiddelen te vinden. Wil je daarover of over verjaring meer weten? Neem dan contact op met de procesrecht advocaat van Yur Advocaten.

 


Terug naar overzicht
Robert van Ewijk
mr. R. (Robert) H.W. van Ewijk Advocaat