Aansluiting op elektriciteitsnetwerk moet toch binnen achttien weken!

Categorie: Nieuws

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland heeft netwerkbeheerder Liander verplicht om binnen achttien weken na de aanvraag een cliënt van YUR Advocaten aan te sluiten op haar netwerk. Hoewel in de Elektriciteitswet staat dat een aanvrager binnen achttien weken aangesloten moet zijn op het elektriciteitsnet, was sinds eind vorig jaar onduidelijk of netwerkbeheerders kunnen worden gedwongen om daarbinnen een aansluiting te realiseren. In de praktijk zien wij vaak dat de termijn voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk veel te lang is. De voorzieningenrechter beslist nu in het voordeel van onze cliënt!

 

De Elektriciteitswet

Netbeheerders zijn verplicht een aansluiting op het elektriciteitsnet binnen een redelijke termijn te realiseren nadat daar om is verzocht. In de Elektriciteitswet heeft de wetgever bepaald dat die redelijke termijn verstreken is als de aansluiting niet binnen achttien weken is gerealiseerd.

 

Wettelijke termijn onverbindend

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ EU”) heeft op 2 september 2021 uitspraak gedaan in een zaak over de onafhankelijkheid van de Duitse energietoezichthouder. Daarin is geoordeeld dat de regels voor netbeheerders over aansluiting op en de toegang tot nationale netten niet door de wetgever vastgesteld mogen worden. De onafhankelijke nationale regulerende instantie van een lidstaat moet dat volgens een Europese Richtlijn doen. In Nederland is dit de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”). De wetgever had dan ook geen termijn mogen opnemen in de Elektriciteitswet, nu dit exclusief aan de ACM is voorbehouden.

Door de uitspraak van het HvJ EU heeft de ACM eind vorig jaar besloten om een boete in te trekken die zij eerder oplegde aan netbeheerder Liander vanwege het laten verstrijken van de achttien weken termijn. Het leek hierdoor dat netbeheerders niet meer konden worden gedwongen om tijdig een aansluiting te realiseren.

 

Het vonnis in deze zaak

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland heeft netwerkbeheerder Liander nu toch verplicht om binnen achttien weken na de aanvraag een cliënt van YUR Advocaten aan te sluiten op haar netwerk. Als Liander het vonnis niet nakomt, zal zij aanzienlijke dwangsommen verbeuren.

De voorzieningenrechter overwoog dat het Hof van Justitie niet heeft geoordeeld dat een termijn van achttien weken geen redelijke termijn zou kunnen zijn. Ook de ACM heeft dit niet aangegeven. De voorzieningenrechter hechtte hierbij belang aan een publicatie op de website van de ACM. De ACM geeft daarin aan:

“De ACM zal op korte termijn een codewijzigingstraject starten om nieuwe, redelijke aansluittermijnen in de codes vast te leggen. Tot die tijd blijft de ACM uitgaan van de norm van een redelijke aansluittermijn uit de wet, die zo nodig, afhankelijk van de concrete omstandigheden per geval, nader kan worden vastgesteld. Op die manier blijven individuele afnemers in de tussentijd beschermd tegen onredelijk lange aansluittermijnen.”

 

Tegenargumenten van Liander

De argumenten van Liander dat een termijn van achttien weken niet redelijk zou zijn, worden door de voorzieningenrechter van tafel geveegd. Hij verwijst daarbij naar een conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De voorzieningenrechter overweegt dat een ernstig tekort aan technisch geschoold personeel geen uitzonderlijke situatie is die buiten de invloedsfeer van Liander ligt. Liander kan hier invloed op uitoefenen door bijvoorbeeld (uitzonderlijk) goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden of gedurende vakantieperiodes hogere vergoedingen in het vooruitzicht te stellen. Verder overweegt de voorzieningenrechter dat Liander ook niet met een beroep op het discriminatieverbod van haar wettelijke plicht kan worden ontslagen. De voorzieningenrechter meent dat het niet toepassen van het “first come, first serve” niet steeds als gevolg heeft dat het discriminatieverbod wordt geschonden.

 

Niet tijdig worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk

De uitspraak van de voorzieningenrechter voert de druk op de netwerkbeheerders weer op. Hoewel netwerkbeheerders totdat de ACM een nieuwe code heeft vastgesteld niet kunnen worden beboet, kan de rechter hen wel verplichten om binnen achttien weken een aansluiting te realiseren.

Wordt u of uw onderneming niet tijdig aangesloten op het elektriciteitsnetwerk? Neem dan contact op!

 

 

 


Terug naar overzicht
Suzanne Janssen
mr. S.A. (Susanne) Jansen Advocaat