Categorie: Ondernemingsrecht

Einde overgangstermijn Wet franchise nadert

Toen ruim 1,5 jaar geleden de wet franchise in werking trad, kregen bestaande franchisegevers twee jaar de tijd om lopende overeenkomsten aan te passen. Heel fijn, maar het gevaar bestaat dat sommige noodzakelijke aanpassingen in uw organisatie geen prioriteit kregen. En dan ineens is het zover, althans binnen een halfjaar. Hoe zat het ook alweer en wat moet er voor 1 januari 2023 geregeld zijn?

Franchisewet

De Wet franchise is opgenomen in artikelen 911 t/m 922 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). Het uitgangspunt is dat de Wet franchise direct van toepassing is, ook op lopende overeenkomsten. Dit geldt voor artikelen 7:911 t/m 7:919 die aanpassingen van het feitelijke gedrag van franchisegevers vergen. Denk hierbij aan het gedragen als een goed franchisegever.

Voor artikelen 7:920 en 7:921 BW die aanpassingen vergen van lopende franchiseovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2021, geldt een overgangsperiode van twee jaar na de datum van inwerkingtreding.

Kortom, voor 1 januari 2023 alle overeenkomsten aan de Wet franchise te voldoen. Hieronder een korte samenvatting van de regels die in de franchiseovereenkomst moeten staan.

Wat zijn de grote veranderingen?

Regel 1: Instemmingsrecht bij wijziging of uitbreiding van de formule

Franchisenemers hebben een instemmingsrecht voor wijzigingen in de franchiseformule of het introduceren van een afgeleide formule door franchisegevers of derden. Om instemming te verkrijgen kan eenvoudigweg worden gekozen voor een akkoord van de meerderheid van de franchisenemers.

Het hebben van franchisenemersvertegenwoordiging kan echter hierbij voordelen bieden. Indien de aangesloten franchisenemers gebonden zijn aan de besluitvorming van de franchisenemersvertegenwoordiging, kan het voor de franchisegever efficiënt zijn om ter verkrijging van de vereiste instemming enkel akkoord van de franchisenemersvertegenwoordiging te hoeven vragen.

Een drempelwaarde opnemen in Franchiseovereenkomst

Naast het opnemen van de wijze van instemming, raden wij aan in de franchiseovereenkomst een “drempelwaarde” op te nemen. Pas wanneer een wijziging van de franchiseformule een investering van de franchisenemer vraagt die boven de drempelwaarde uitkomt, is instemming vereist. Aan de hoogte van de drempelwaarde worden eisen gesteld.

Belangrijk aandachtspunt!

Let op, indien franchisegever een bestaande afgeleide formule exploiteert die mogelijk kan concurreren met de franchiseformule van een franchisenemer binnen het exclusiviteitsgebied dan dient franchisegever de betreffende franchisenemer hiervan op de hoogte te stellen voor het aangaan van de franchiseovereenkomst. De franchisegever treedt dan namelijk feitelijk in concurrentie met zijn eigen franchisenemers.

 

Regel 2: Non-concurrentiebeding bij beëindiging franchiseovereenkomst

Het concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen en er worden door de wet grenzen aan gesteld. Het doel van een concurrentiebeding dient bescherming van de knowhow binnen de franchiseformule te zijn. Met de Wet franchise wordt de reikwijdte van dergelijke bedingen beperkt tot hetgeen volgens de wetgever noodzakelijk is voor bescherming van de knowhow.

Dit betekent dat het aanbieden van concurrerende goederen of diensten maximaal voor een periode van een jaar na afloop van de franchiseovereenkomst mag worden verboden en enkel binnen het exclusiviteitsgebied waarin de franchisenemer de formule mocht exploiteren. Hiermee wordt de positie van de franchisenemer versterkt.

 

Regel 3: Goodwill bij overname van de onderneming door franchisegever

In de franchiseovereenkomst dient de wijze waarop wordt bepaald of en hoeveel goodwill in de onderneming aanwezig is te worden opgenomen en in hoeverre deze aan de franchisenemer toe te rekenen is. Hiervoor kan een concrete berekeningswijze worden overeengekomen of een procedure voor de aanwijzing van een deskundige. Indien en voor zover goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer en aan hem is toe te rekenen, is franchisegever verplicht deze goodwill te vergoeden wanneer zij de onderneming overneemt.

Overeenkomst aanpassen aan de Wet Franchise?

Voldoet uw overeenkomst al volledig aan de Wet franchise?  Dan gaat in ieder geval de nieuwe wetgeving geen invloed hebben op het succes van uw organisatie. Een zorg minder. Neem bij vragen gerust contact op met Gormlaith Hutchinson of Gijs van der Spek van het team Commerciële Contracten & Conflicten van Yur Advocaten.

Geschreven door:

mr. G. (Gormlaith) Hutchinson
mr. G. (Gormlaith) Hutchinson Advocaat

Gerelateerd nieuws:

ontdek-de-expertise-van-Yur-
14 december 2023

Faillissementsverzoek: misbruik van bevoegdheid of uitoefening van een legitiem vorderingsrecht?

Faillissementsverzoek: misbruik van bevoegdheid of uitoefening van een legitiem vorderingsrecht? Kan een schuldeiser te allen tijde overgaan tot he…

Lees verder
Turboliquidatie
9 augustus 2023

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie per 15 november 2023

Lange tijd was onduidelijk wanneer de nieuwe wet in werking zal treden. Maar op 5 juli 2023 is hier duidelijkheid over verschaft: op 15 november 20…

Lees verder

Terug naar overzicht