FAQYUR.

FAQ – Veelgestelde vragen – Schuldeisers

Bekijk hier de FAQ – Veelgestelde vragen. Vragen? Neem dan contact op met insolventie@yur.nl of via onze contactpagina. 

–    Ik heb een vordering op gefaillieerde. Wat nu?

Jij kunt de vordering schriftelijk bij de curator/bewindvoerder indienen. Jij dient de vordering te onderbouwen met bewijsstukken, bijvoorbeeld facturen of een overeenkomst. Ook dien jij kenbaar te maken of jij aanspraak kunt maken op voorrang (preferentie) of bepaalde zekerheidsrechten (pand, hypotheek, eigendomsvoorbehoud). Ook daarvan dien jij bewijsstukken mee te sturen. Jij kunt jouw vordering indienen via het formulier op de betreffende pagina van de website of via insolventie@yur.nl.

–    Ik heb mijn vordering ingediend. Wat gebeurt er verder?

Jouw vordering wordt geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Daarna dien jij het verloop van de afwikkeling van het faillissement af te wachten. Tussentijds kun jij via de website op de hoogte blijven van de gang van zaken door het raadplegen van de openbare faillissementsverslagen. Van de wijze van afwikkeling van het faillissement word jij schriftelijk op de hoogte gesteld.

–    Ontvang ik nog betaling van mijn vordering?

Dat hangt af van het verloop van het faillissement. In het merendeel van de faillissementen vindt er geen uitdeling aan de concurrente schuldeisers plaats. Als er wel voldoende baten in het faillissement aanwezig zijn, krijg jij hiervan te zijner tijd schriftelijk bericht van de curator.

–    Kan ik de BTW terugvragen over mijn ingediende vordering?

Wanneer jouw vordering niet (geheel) wordt betaald, kun jij van de Belastingdienst de over dat onbetaalde deel BTW terugvragen. Voor deze teruggaaf wenst de Belastingdienst een schriftelijke bevestiging van de curator dat er geen (gehele) uitkering aan schuldeisers kan worden gedaan. Deze brief ontvang jij tegen het einde van het faillissement.

Afwikkeling

–    Hoe lang duurt het voordat het faillissement is afgewikkeld?

Er is geen wettelijke termijn voor de duur van een faillissement. Soms kan de afwikkeling van een faillissement jaren duren, bijvoorbeeld omdat er gerechtelijke procedures lopen of een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen kan tot een spoedige afwikkeling worden overgegaan. In de openbare faillissementsverslagen is meestal een schatting opgenomen over de duur van het faillissement.

–    Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in een specifiek faillissement?

De ontwikkelingen in een faillissement worden periodiek verwerkt in een faillissementsverslag. De verslagen zijn te raadplegen via insolventieregister.nl of via deze website.
Nieuwsberichten en overige aanvullende informatie in een specifiek faillissement kun jij vinden op de detailpagina van het betreffende faillissement op deze website.

–    Wat is een verificatievergadering?

Dat is een bijeenkomst waarvoor de curator alle schuldeisers uitnodigt. Tijdens deze vergadering wordt een definitieve lijst gemaakt met alle erkende vorderingen en de volgorde van betaling.

Personeel

–    Mijn werkgever is failliet verklaard. Wat betekent dit voor mij?

Door het faillissement eindigt de arbeidsovereenkomst niet automatisch. De curator zal beoordelen of de arbeidsovereenkomsten moeten worden opgezegd.
Indien de arbeidsovereenkomst door de curator wordt opgezegd neemt het UWV de loonbetalingsverplichting van de werkgever over.

Dit houdt in dat het UWV het achterstallig salaris vanaf dertien weken voor datum faillissement alsmede de periode na datum faillissement tot ontslagdatum aan de werknemer zal betalen. Het is dan ook belangrijk dat jij, nadat jij van de curator ontslag hebt gekregen, zo spoedig mogelijk contact opneemt met het UWV. Jij wordt hierover nader geïnformeerd door de curator. Meer informatie over de loondoorbetalingsregeling vindt u op www.uwv.nl en www.werk.nl.

De opzegging zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Gedurende de opzegtermijn ben jij nog in dienst bij gefailleerde. Het kan zo zijn dat jij gedurende deze periode nog werkzaamheden moet verrichten.

–    Het UWV betaalt niet mijn volledige achterstallige salaris. Wat moet ik met de overgebleven vordering doen?

Jij dient hiervan schriftelijk opgave te doen aan de curator. Jij moet bewijsstukken van jouw vordering, zoals loonstroken en arbeidsovereenkomst, meezenden. De curator zal jouw vordering plaatsen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen en jou nader informeren over de wijze van afwikkeling van het faillissement. Plaatsing op de lijst betekent niet altijd dat jouw vordering kan worden betaald.

–    Krijg ik nog een jaaropgave?

Als gevolg van het faillissement wordt geen jaaropgave meer verstrekt. Jij kunt bij het invullen van jouw belastingaangifte gebruik maken van de cumulatieve cijfers op de (laatste) salarisspecificatie. Geef bij de aangifte aan dat er sprake is van een faillissement, de Belastingdienst heeft hiervoor in de regel begrip.