Wie bepaalt de wijze van herstel door de Vereniging van Eigenaars?

Categorie: Vastgoedrecht

Wanneer er sprake is van een gebrek aan een gemeenschappelijke zaak, dient de VvE voor herstel zorg te dragen. Er kan vervolgens discussie ontstaan over de wijze waarop dit herstel dient plaats te vinden. Onlangs sprak het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uit over deze vraag.

Gemeenschappelijke gedeeltenwijze

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) regelt onder meer het onderhoud of herstel van gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Wat tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort is geregeld in de splitsingsakte. Dit kan de fundering of het dak van het pand betreffen maar ook de buitengevel.

Casus VvE herstelwerkzaamheden

Een eigenaresse van een appartement ondervond problemen met haar voordeur, deze sloot namelijk niet meer naar behoren. Zij verzocht de VvE om deze deur te vervangen voor een nieuwe.

Advies na Algemene Leden Vergadering

De VvE stelde, aan de hand van een advies van een aannemer, dat de deur niet noodzakelijk vervangen hoefde te worden. De deur zou opnieuw moeten worden gesteld en van tochtstrippen worden voorzien. Dit zou volgens de VvE de problemen ook oplossen, en zou vele malen voordeliger zijn. Dit heeft zij voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering en met een meerderheid van de stemmen werd besloten dit advies te volgen. Vervolgens heeft de VvE een afspraak gemaakt met de aannemer om de deur te stellen en de tochtstrip te plaatsen.

Oneens met advies

De eigenaresse van het appartement weigert echter deze werkzaamheden uit te laten voeren. Volgens haar is dit niet afdoende en moet er een nieuwe deur geplaatst worden op kosten van de VvE. Zij stapt naar de rechter.

 

Wijze van herstel

De kantonrechter van de rechtbank Zeeland oordeelt dat de VvE gelijk heeft. Volgens de rechtbank heeft de eigenaresse van het appartement onvoldoende onderbouwd dat de kwaliteit van de voordeur zo slecht is dat deze niet meer kan worden hersteld. De eigenaresse laat het er echter niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Wederom stelt zij dat het opnieuw stellen van de deur en het plaatsen van tochtstrip het probleem niet zal oplossen. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat hierover onzekerheid blijft bestaan omdat de eigenaresse de werkzaamheden geweigerd heeft. Het Hof oordeelt dat dit voor haar rekening komt. Het hof concludeert dat niet is komen vast te staan dat vervanging van de voordeur noodzakelijk is om de voordeur weer op deugdelijke, aanvaardbare wijze te laten sluiten.

Schadevergoeding VvE

De eigenaresse vordert ook schadevergoeding van de VvE omdat zij door het gebrek aan de deur hogere stookkosten heeft. Het Hof oordeelt dat de VvE niet verwijtbaar tekort is geschoten in de nakoming van een op haar rustende onderhoudsverplichting. De VvE heeft namelijk aangeboden het gebrek te herstellen. Dat de VvE onvoldoende voortvarend heeft gehandeld is niet komen vast te staan. Dat de eigenaresse heeft geweigerd om mee te werken is wel vast komen te staan. De hogere stookkosten komen daarom voor haar rekening.

VvE kan bepaalt zelf de wijze van herstel

De VvE kan dus in principe bepalen van welke wijze van herstel zij gebruik wil maken. Slechts wanneer aangetoond kan worden dat deze wijze van herstel het gebrek niet oplost, kan een appartementseigenaar een andere wijze van herstel verplichten.

Vragen over de wijze van herstel?

Heeft u vragen over uw VvE? Neem dan gerust contact op met Robert van Ewijk of Myrthe de Vries.

 

 

 


Terug naar overzicht
Myrthe de Vries
mr. M.J. (Myrthe) de Vries Advocaat