Categorie: Arbeidsrecht

Zwangerschapsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof: een overzicht!

De verlofvormen voor kersverse ouders zijn behoorlijk op de schop gegaan. Daarom dus tijd voor een zwangerschapsverlof overzicht!

Welke juridische aanpassingen zijn er gedaan?

  • sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan betaald geboorteverlof;
  • sinds 1 juli 2020 kunnen zij ook maximaal vijfmaal het aantal werkuren per week betaald aanvullend geboorteverlof opnemen; en
  • sinds 1 augustus 2022 bestaat bovendien voor beide ouders recht op betaald ouderschapsverlof.

Naast de bovengenoemde verlofrechten heeft de werkneemster die bevalt, ook nog recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en haar partner recht op calamiteitenverlof.

De wijze waarop en door wie het verlof wordt betaald verschilt per verlofvorm. Ook de wijze waarop het verlof wordt aangevraagd en moet worden ingevuld verschilt. En wat te denken over de opbouw van vakantiedagen tijdens de verlofvormen? Bekijk hieronder het zwangerschapsverlof overzicht.

Verlofvormen voor de werkneemster die bevalt  (zwangerschapsverlof overzicht)

Zwangerschaps-en bevallingsverlof

Duur Werkneemsters die bevallen hebben in de regel recht op zestien weken zwangerschaps-/bevallingsverlof. De werkneemster dient minstens vier en maximaal zes weken voor de uitgerekende datum het zwangerschapsverlof op te nemen. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken, vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft bedragen.
Duur bij meerling Krijgt de werkneemster een meerling, zoals een tweeling? Dan heeft zij recht op tien weken zwangerschapsverlof en bedraagt het bevallingsverlof tien aaneengesloten weken vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof minder dan tien weken heeft bedragen.

 

Wijze van opnemen De werkneemster dient het zwangerschapsverlof (logischerwijs) volledig aaneengesloten op te nemen. Dit geldt niet voor het bevallingsverlof. De werkneemster kan de werkgever verzoeken het bevallingsverlof op te delen vanaf zes weken nadat zij is bevallen. Zij heeft dan nog dertig weken de tijd om de resterende dagen op te nemen. De werkneemster dient dit uiterlijk drie weken na haar bevalling aan te vragen. De werkgever kan op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang de door de werknemer gewenste invulling van het bevallingsverlof wijzigen tot twee weken nadat de werkneemster het verzoek om het bevallingsverlof op te delen heeft gedaan.

 

Uitkering Werkgevers dienen bij het UWV een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan te vragen. Deze uitkering bedraagt 100% van het dagloon.
Opbouw vakantiedagen De werkneemster bouwt gedurende haar bevallings- en zwangerschapsverlof 100% vakantiedagen op.

Ouderschapsverlof overzicht

Nadat de werkneemster haar zwangerschaps-en bevallingsverlof heeft genoten, heeft zij nog recht op ouderschapsverlof. Naast het zwangerschapsverlof overzicht hebben wij ook een ouderschapsverlof overzicht uiteengezet:

Duur Het ouderschapsverlof behelst een duur van 26 maal het aantal werkuren per week aan en kan worden opgenomen tot het kind acht jaar wordt.
Duur bij meerling Krijgt de werkneemster een meerling? Dan heeft zij voor ieder kind recht op 26 maal haar arbeidsomvang per week aan ouderschapsverlof tot het achtste levensjaar van het kind.
Wijze van opnemen Het ouderschapsverlof hoeft niet aansluitend te worden opgenomen. De werkneemster dient het verlof ten minste twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan te vragen. De werkgever kan tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof, en na overleg met de werknemer, de door de werknemer gewenste wijze van invulling van het verlof gedurende een redelijke termijn wijzigen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang
Uitkering De werkneemster heeft recht op een uitkering over de periode van maximaal negen maal het aantal werkuren per week, mits zij het ouderschapsverlof heeft opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. De werknemer dient deze uitkering samen met zijn werkgever aan te vragen bij het UWV.
Opbouw vakantiedagen Een werkneemster bouwt 100% van haar vakantiedagen op tijdens de periode van betaald ouderschapsverlof. Alleen voor wat betreft bovenwettelijke vakantiedagen kan de schriftelijke afspraak worden gemaakt dat deze niet worden opgebouwd tijdens de periode van betaald ouderschapsverlof. Tijdens de periode van onbetaald ouderschapsverlof (die dus plaatsvindt nadat negenmaal het aantal werkuren per week in het eerstelevensjaar aan ouderschapsverlof is opgenomen) worden er geen vakantiedagen opgebouwd

 

Verlofvormen voor de partner

Partners van degene die bevalt hebben recht op vier verschillende verlofsoorten: kortdurend verzuimverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof.

Kortdurend verzuimverlof overzicht

Duur Het kortdurend verzuimverlof betreft het verlof van de werknemer gedurende de bevalling van de partner.
Loon Gedurende het kortdurend verzuimverlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van het salaris. Dit loon wordt niet door het UWV vergoed.
Vakantiedagen De werknemer bouwt gedurende het kortdurend verzuimverlof 100% vakantiedagen op

Geboorteverlof overzicht

Duur In een periode van vier weken na de bevalling van de partner, heeft de werknemer recht op eenmaal de arbeidsduur per week aan geboorteverlof.
Duur bij meerling Indien de partner bevalt van een meerling, heeft dit geen invloed op de duur van het geboorteverlof.
Wijze van opnemen De werknemer kan naar eigen keuze de dagen van het geboorteverlof opnemen. Werknemer dient vier weken voor aanvang van het geboorteverlof schriftelijk te melden aan de werkgever dat de werknemer hiervan gebruik maakt.
Loon Gedurende het geboorteverlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van het salaris.
Vakantiedagen De werknemer bouwt gedurende het geboorteverlof 100% vakantiedagen op.

Aanvullend geboorteverlof

Duur Nadat de werknemer het geboorteverlof heeft genoten, heeft de werknemer in de periode van zes maanden na de bevalling recht op vijfmaal de arbeidsduur per week aan aanvullend geboorteverlof.
Duur bij meerling Indien de partner bevalt van een meerling, heeft dit geen invloed op de duur van het geboorteverlof.
Wijze van opnemen De werknemer dient vier weken voordat het aanvullend geboorteverlof wordt opgenomen, dit schriftelijk aan te vragen bij de werkgever. Het aanvullend geboorteverlof hoeft niet aansluitend te worden opgenomen. De werkgever kan naar eigen keuze de dagen opnemen, zij het dat de werkgever op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang de door de werknemer gewenste invulling van het aanvullend geboorteverlof mag wijzigen tot twee weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.
Uitkering De werknemer kan voor de periode waarin aanvullend geboorteverlof wordt genoten een uitkering aanvragen bij het UWV. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon.
Opbouw Vakantiedagen Gedurende het aanvullend geboorteverlof bouwt de werknemer 100% vakantiedagen op. Alleen voor wat betreft bovenwettelijke vakantiedagen kan schriftelijk worden afgesproken dat deze niet worden opgebouwd gedurende het aanvullend geboorteverlof.

Ouderschapsverlof

Net als de werkneemster die bevalt, heeft de partner recht op ouderschapsverlof. Voor de partner gelden hieromtrent dezelfde regels als voor de werknemer die is bevallen.

Als werkgever vragen over verlofvormen binnen het arbeidsrecht?

In het bovenstaande zijn de hoofdregels van de diverse verlofvormen bij de geboorte van een kind weergegeven. Wens jij of jouw werknemer een van de bovenstaande verlofvormen op te nemen en wil je graag weten waar jij of jouw werknemer recht op heeft, neem dan contact op met de arbeidsrechtsectie van Yur Advocaten! Heb jij vragen over dit zwangerschapsverlof overzicht? Neem ook dan contact met ons op.

Geschreven door:

Susanne Jansen
mr. S.A. (Susanne) Jansen Advocaat

Gerelateerd nieuws:

Mediator Rotterdam
10 april 2024

Mediator Rotterdam

Heb jij een arbeidsconflict met een werknemer? Schakel dan snel een mediator van Yur Advocaten Rotterdam in. Wij zorgen voor oplossingen in normale…

Lees verder
Wat zijn de gevolgen van Mediation?
28 maart 2024

De gevolgen voor de werkgever én werknemer van het weigeren of te laat inzetten van mediation

Het weigeren van mediation kan voor zowel de werkgever als de werknemer heftige gevolgen hebben. Op de werkvloer kunnen spanningen en conflicten on…

Lees verder

Terug naar overzicht