Auteursrechten op software

Categorie: Ondernemingsrecht

Het is een veelvoorkomend misverstand: een opdrachtgever die software laat ontwikkelen gaat er vaak vanuit dat de auteursrechten op de software aan hem toekomen. Er is opdracht gegeven voor het ontwikkelen van de software en hier is ook voor betaald. Maar als hier niet expliciet iets over is afgesproken, dan is de opdrachtgever niet de eigenaar.  

 

Auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van het werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. De wet kan hier wel beperkingen aan stellen. De partij die de software ontwikkeld is dus de eigenaar van de auteursrechten.

Indien een werknemer in het kader van een taakomschrijving software ontwikkeld, dan komen de auteursrechten toe aan de werkgever.

 

Gebruiksrecht software

Een opdrachtgever krijgt vaak via een licentie een gebruiksrecht voor de software. De opdrachtgever mag de software dus gebruiken. Werkzaamheden aan software kunnen echter worden aangemerkt als een verveelvoudiging van het werk. De opdrachtgever mag daarom geen aanpassingen aan de software doen zonder toestemming van de ontwikkelaar. Iedere aanpassing van de software moet dan dus worden gedaan door de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal hier weer een rekening voor sturen.

Vaak is in de algemene voorwaarden van een ontwikkelaar ook vermeld dat de auteursrechten bij de ontwikkelaar blijven en alleen de ontwikkelaar de software mag aanpassen.

 

Overdracht auteursrecht

Er zijn verschillende manieren voor een opdrachtgever om de auteursrechten op de software te krijgen. De eenvoudigste manier is om bij het geven van de opdracht te bedingen dat de auteursrechten van de software aan de opdrachtgever toekomen. In de overeenkomst waarin de opdracht wordt neergelegd moet dan worden opgenomen dat de ontwikkelaar de auteursrechten op de software in hun meest volledige omvang overdraagt aan de opdrachtgever. Er moet wel duidelijk worden omschreven om welke software het gaat.

Ook nadat de opdracht tot het ontwikkelen van de software is gegeven en de software is ontwikkeld kunnen de auteursrechten aan de opdrachtgever worden overgedragen. Hiervoor zal dan een aparte overeenkomst moeten worden gemaakt.

 

Afstand persoonlijkheidsrechten

Nadat de auteursrechten zijn overgedragen, behoudt de ontwikkelaar nog wel nog wel persoonlijkheidsrechten op de software. Hierdoor kan de ontwikkelaar zich onder andere verzetten tegen de openbaarmaking van de software zonder vermelding van zijn naam.

Persoonlijkheidsrechten kunnen niet worden overdragen, maar de ontwikkelaar kan hier wel afstand van doen. Het is dus aan te raden om in een overeenkomst ook op te nemen dat de ontwikkelaar afstand doet van zijn persoonlijkheidsrechten.

 

Inbreuk auteursrechten

Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over de overdracht van de auteursrechten en de ontwikkelaar vindt dat hier inbreuk op wordt gemaakt, kan hij een procedure starten bij de rechtbank. In zo’n procedure kan worden gevorderd dat de inbreuk moet worden gestaakt. Er kan dan ook een schadevergoeding worden gevorderd.

Het is dus aan te raden om bij het geven van een opdracht tot het ontwikkelen van software duidelijke afspraken te maken en vast te leggen over de auteursrechten en de persoonlijkheidsrechten.


Terug naar overzicht
Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat