Coronacrisis en personeelsbeleid: Wat mag je als werkgever wel en juist niet in tijden van crisis?

Categorie: Arbeidsrecht

De coronacrisis raakt alle ondernemers. Een ondernemer met (veel) personeel moet het juiste beleid voeren om zijn bedrijf, maar ook zijn personeel te beschermen. Het kan lastig zijn om in te schatten wat wel en niet mag. In deze blog worden de volgende vragen besproken:

  • Kunt u uw werknemers verplichten te komen werken?
  • Hoe kunt u uw (personeels)kosten verlagen? Hoe zit het bijvoorbeeld met vakantiegeld, reiskosten of een bonus?
  • Kunt u uw personeel ontslaan vanwege financiële redenen?
  • Kunt u als werkgever aansprakelijk gehouden worden als een werknemer ziek wordt?

 

Verplicht komen werken?

Indien er geen mogelijkheid bestaat tot thuiswerken ontstaat al snel de noodzaak het personeel door te laten werken tijdens deze crisis. Het personeel is dan in beginsel verplicht te komen werken.

Dit is uiteraard anders indien een werknemer gezondheidsklachten heeft. De richtlijn van het RIVM geeft aan dat een ieder in dat geval thuis moet blijven. Daarnaast is de werkgever verplicht een veilige gezonde werkplek aan het personeel te bieden. U kunt als goed werkgever niet het risico lopen dat collega’s elkaar besmetten of door derden besmet worden omdat geen veilige werkplek geboden kan worden. In dat geval kunt u de werknemer dus niet verplichten om te komen werken. In ieder geval dienen de RIVM-richtlijnen nageleefd te worden (1,5 m afstand, handen wassen etc.).

Het kan echter zijn dat een werknemer een dusdanig belangrijke functie heeft dat zijn afwezigheid de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengt. In dat geval kan er sprake zijn van de uitzonderlijke situatie dat de werknemer wel op locatie moet komen werken. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De werkgever zal dan in ieder geval alle in redelijkheid te verwachten veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

 

Personeelskosten verlagen?

Wellicht bent u al op de hoogte van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, de NOW (voor meer informatie zie onze blog hierover. Echter is de vraag of er naast deze compensatie van de overheid, nog andere mogelijkheden zijn om de personeelskosten te verlagen.

Een reiskosten- of onkostenvergoeding is een vergoeding voor gemaakte kosten. Indien uw personeel momenteel thuis werkt worden deze kosten niet of niet geheel gemaakt. U heeft dan wellicht de mogelijkheid deze kosten (tijdelijk) niet uit te betalen. De gemaakte afspraken (arbeidsovereenkomst of cao) zijn hierbij leidend. Uiteraard kijken wij graag met u mee of u deze mogelijkheid heeft.

Het personeel heeft recht op vakantiegeld. Vaak is er afgesproken dat er 8% van het bruto jaarsalaris voldaan wordt als vakantiegeld. Dit geldt ook als er niet gewerkt wordt in verband met ziekte. Het vakantiegeld moet dan nog steeds voldaan worden. Wel zou besproken kunnen worden of het personeel bereid is om het vakantiegeld later of gespreid te ontvangen. Op korte(re) termijn kunnen immers toch weinig vakanties genoten worden. Bespreek dit soort oplossingen altijd vooraf met de Ondernemingsraad.

Een eventuele bonus wordt vaak afhankelijk gesteld van de bedrijfsresultaten. De aard van de afspraak kan er daardoor voor zorgen dat deze, indien het financieel slechter gaat, niet voldaan hoeft te worden.

 

Ontslag?

In deze tijd van crisis kunt u te maken krijgen met een noodzakelijk verval van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. In dat geval kunt u een vergunning aanvragen bij het UWV om personeel te ontslaan. De vraag of er daadwerkelijk een geldige reden voor ontslag is, is (wederom) afhankelijk van diverse omstandigheden. Als u een beroep wilt doen op het noodfonds verbindt u zich juist geen personeel af te laten vloeien (op kortere termijn). Uiteraard staan wij u graag bij om over deze situatie te overleggen.

Indien u het contract van een werknemer die voor bepaalde tijd in dienst is niet meer kunt verlengen, houdt er dan rekening mee dat u dit een maand voor de einddatum van de overeenkomst aan de werknemer kenbaar maakt.

 

Aansprakelijkheid?

De vraag of u als werkgever aansprakelijk gehouden kan worden wanneer een werknemer ziek wordt, is lastig in zijn algemeenheid te beantwoorden. De maatregelen die van u als werkgever verwacht worden verschillen per situatie. Het is belangrijk dat u als werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving en uw werknemer zoveel mogelijk beschermt tegen besmettingsgevaar.

 

Mocht u ondersteuning wensen of nog andere vragen hebben met betrekking tot uw personeel, wij helpen u graag!


Terug naar overzicht
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat
Philip Ekering
mr. Ph. (Philip) Ekering Advocaat