Betalingstermijn grote ondernemingen voor MKB beperkt tot 30 dagen!

Categorie: Ondernemingsrecht

Sinds 1 juli 2022 is de wetgeving over de maximum te hanteren betalingstermijn gewijzigd. Grote ondernemingen zijn verplicht om facturen van kleine ondernemingen en MKB-bedrijven binnen 30 dagen te betalen. Deze wetswijziging heeft gevolgen voor de praktijk. Het hanteren van een langere betalingstermijn leidt ertoe dat de grote onderneming de wettelijke rente verschuldigd raakt. Voldoet uw betalingstermijn of die van uw klant aan de nieuwe wetgeving?

 

Hoofdregel: Betalen binnen 30 dagen

De regeling over de handelsrente maakt dat de wettelijke betalingstermijn maximaal 30 dagen is. Als de schuldenaar niet binnen 30 dagen betaalt nadat de factuur is ontvangen én de tegenoverstaande prestatie is verricht, dan is de schuldenaar de wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente bedraagt 8%. Hiervoor is niet vereist dat de klant een herinnering heeft ontvangen. Als er een fatale betalingstermijn is overeengekomen, is de klant vanaf de opvolgende dag na die termijn wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

Afwijken tot 60 dagen

Hoewel partijen in de regel van de wettelijke betalingstermijn mogen afwijken, had de wetgever eerder bepaald dat een betalingstermijn van langer dan 60 dagen in iedere handelsovereenkomst in de regel niet is toegestaan. De wetgever heeft deze uitzonderingsmogelijkheid per 1 juli 2022 verder beperkt. Grote ondernemingen is het vanaf die datum verboden om van de maximum betalingstermijn van 30 dagen af te wijken in hun verhouding met kleine ondernemingen en MKB-bedrijven. Dit betekent dat grote ondernemingen binnen 30 dagen nadat zij de factuur van een kleine onderneming of MKB-bedrijf hebben ontvangen moeten betalen. Het doel van het verbod is te voorkomen dat grote ondernemingen zakelijke crediteuren (behorend tot het MKB) dwingen tot het accepteren van onredelijk lange betalingstermijnen.

Wanneer is er sprake van een grote onderneming?

Er is sprake van een grote onderneming indien een rechtspersoon op twee opeenvolgende balansdata aan twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • er is sprake van een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen;
  • er is sprake van een netto omzet van meer dan € 40 miljoen; en/of
  • het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 250 of meer.

Grote ondernemingen kunnen in overeenkomsten met andere grote ondernemingen nog wel steeds afwijken van de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Middelgrote en kleine ondernemingen kunnen de betalingstermijn altijd tot 60 dagen verlengen in hun handelsovereenkomsten.

 

Afwijken tot meer dan 60 dagen

Als mag worden afgeweken van de termijn van 30 dagen, kan soms zelfs rechtsgeldig een betalingstermijn van meer dan 60 dagen worden opgenomen. Dit kan als deze termijn niet kennelijk onbillijk is tegenover de schuldeiser. Hierbij moet worden gelet op:

  • de vraag of de klant objectieve redenen heeft om af te wijken van de 60 dagen termijn;
  • de aard van de prestatie; en
  • elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken.

Bij objectieve redenen gaat het om andere redenen dan liquiditeitsredenen. Bij de aard van de prestatie moet met name gedacht worden aan goederen of diensten die geleverd moeten worden en waarvan niet onmiddellijk kan worden vastgesteld of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Een complex ict-product is hiervan een voorbeeld. Afwijken van de wettelijke betalingstermijn van meer dan 60 dagen kan nooit rechtsgeldig in de algemene voorwaarden.

Advocaat wettelijke betalingstermijnen

Vragen over de nieuwe wetgeving omtrent betalingstermijnen? Susanne Jansen of Gijs van der Spek van ons team Commerciële Contracten & Geschillen denken graag mee over de in uw of die van uw klanten inkoopvoorwaarden te hanteren betalingstermijnen.

 

 


Terug naar overzicht
Suzanne Janssen
mr. S.A. (Susanne) Jansen Advocaat