Deutsche Bank A.G. schendt zorgplicht jegens melkveehouder

Categorie: Nieuws

Deutsche Bank A.G. schendt zorgplicht jegens melkveehouder – Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad hebben banken een bijzondere zorgplicht. Banken zijn deskundig in de financiële sector en vervullen daarmee een maatschappelijke functie. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 april jl. een arrest gewezen waarin zij heeft geoordeeld dat Deutsche Bank A.G. (hierna: de bank) haar zorgplicht heeft geschonden jegens een melkveehouder.

 

De feiten op een rij

Aflossingsvrije privélening

Vanaf 2000 heeft een melkveehouder diverse kredietovereenkomsten gesloten met (de rechtsvoorgangers van) de bank en op verzoek zekerheden gesteld. Het geschil richt zich met name op een aflossingsvrije privélening die de melkveehouder in 2006 heeft afgesloten. De onder de privélening verschuldigde rente werd per automatische incasso afgeboekt. Op deze privélening waren algemene voorwaarden voor kredietverlening van toepassing waarin onder andere stond opgetekend dat het niet afgeloste gedeelte van de lening onmiddellijk in zijn geheel kon worden opgeëist als de kredietnemer zich niet aan zijn betalingsverplichtingen hield.

Persoonlijke rekening doorhalen na bankwisseling

Na een ruilverkaveling waarbij de melkveehouder van bankier wisselde had Deutsche Bank abusievelijk het hypotheekrecht dat zij had ter zekerheid van een persoonlijke lening doorgehaald. Toen zij daar achter kwam is zij niet in gesprek getreden met de melkveehouder, maar heeft zij direct de lening opgeëist, welke nog liep tot 2031, en moest de melkveehouder de volledige hoofdsom direct ophoesten. Toen dat niet gebeurde werd de melkveehouder in rechte betrokken.

De bank bleef renteoverzichten sturen waaruit volgde dat er geen rente meer verschuldigd was.

Daarnaast had de bank zonder toestemming van de melkveehouder een bedrag van zijn bankrekening afgeschreven wegens een geschil over een renteswapovereenkomst waardoor er meerdere debetsaldo’s ontstonden. Tijdens de procedure in eerste aanleg werd duidelijk dat de bank dit onrechtmatig had gedaan en de melkveehouder werd in dat kader gecompenseerd.

 

Oordeel van het hof

Het Hof begint onder andere met de overweging dat een overeengekomen bevoegdheid tot beëindiging van een kredietovereenkomst niet rechtsgeldig is, indien gebruikmaking van die bevoegdheid, gelet op de omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (HR 13 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929, r.o. 3.5.2.)

Het Hof is het met de melkveehouder eens dat de bank tegenstrijdige berichten heeft gestuurd omtrent de onder de privélening verschuldigde rente. De bank heeft bij de melkveehouder de indruk gewekt dat hij helemaal niet achterliep met het betalen van deze rente. Verder was het de bank niet toegestaan om zonder toestemming van de melkveehouder een bedrag van zijn rekening af te schrijven waardoor er (onterecht) meerdere debetsaldo’s ontstonden.

 

Conclusie

Het Hof oordeelt dat de bank niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. De bank had duidelijk moeten zijn in haar communicatie met de melkveehouder, met name omdat tussen de bank en de melkveehouder meerdere kredietovereenkomsten bestonden. Daarnaast was gebleken dat de bank onrechtmatig een bedrag van de bankrekening had afgeschreven waardoor er (onterecht) meerdere debetsaldo’s waren ontstaan.

Ook hier had de bank nagelaten de melkveehouder vooraf in te lichten en de gevolgen mee te delen.

Het Hof concludeert dat deze schending van de zorgplicht met zich meebrengt dat de beëindiging in juli 2016 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en dat de privélening derhalve onverkort is blijven doorlopen.

Meer weten over dit artikel? Of een vragen over een dergelijke situatie? Neem gerust contact met ons op.

Auteur: Geerten Leijendekker 


Terug naar overzicht