Geheimhoudings-overeenkomst bij bedrijfsovername

Categorie: Ondernemingsrecht

Bij een beoogde bedrijfsovername wordt over en weer veel informatie uitgewisseld tussen de betrokken partijen. Zo ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Om te voorkomen dat deze informatie op straat komt te liggen, is het bij een mogelijke bedrijfsovername van belang om een geheimhoudingsovereenkomst op te (laten) stellen.

Auteur: Oksana van Bolderen

Wat is een geheimhoudings-overeenkomst?

De geheimhoudingsovereenkomst, ook wel non-disclosure agreement (NDA) genoemd, is een overeenkomst waarin partijen met elkaar overeenkomen dat de informatie die tussen hen wordt gedeeld niet openbaar mag worden gemaakt. De informatie moet geheim worden gehouden. Hierdoor is het mogelijk om vertrouwelijke (bedrijfs)informatie met elkaar te delen, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsovername.

Geheimhoudings-overeenkomst bij bedrijfsovername

In het geval van een bedrijfsovername kan een mogelijke koper namelijk meer inzicht verlangen in de bedrijfsvoering en de onderneming van de verkoper. Mogelijke kopers zijn in veel gevallen echter concurrenten of fondsen met concurrerende ondernemingen in beheer. Om die reden wil je als verkoper niet zomaar alle bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven zonder dat hier vooraf afspraken over worden gemaakt. Deze afspraken kunnen het beste worden vastgelegd in een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst. Daarbij is het van belang dat de geheimhoudingsovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend alvorens de vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.

Wat staat er in een geheimhoudings-overeenkomst?

De geheimhoudingsovereenkomst is vormvrij en mag door eenieder worden opgesteld. Toch is het verstandig om je bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst te laten adviseren door een jurist. Zo voorkom je dat de geheimhoudingsovereenkomst onvoldoende bescherming biedt.

Onderwerpen die in ieder geval in de geheimhoudingsovereenkomst moeten worden opgenomen:

1. Het doel

Het is belangrijk om in de geheimhoudingsovereenkomst duidelijk te omschrijven in het kader van welk doel de informatie met de andere contractspartij wordt gedeeld. Wanneer de informatie wordt gedeeld in het kader van de verkoop van een onderneming zou al snel geconcludeerd kunnen worden dat het door de mogelijke koper delen van de bedrijfsstrategieën van de verkopende onderneming met zijn eigen klanten niet onder dat doel valt.

2. Een beschrijving van de vertrouwelijke informatie

Daarnaast moet de vertrouwelijke informatie waarop de geheimhoudingsovereenkomst van toepassing is, worden gespecificeerd. Ziet de geheimhoudingsovereenkomst toe op alle informatie die tussen de partijen wordt gedeeld of enkel op een gedeelte daarvan? Oftewel: welke informatie moet geheim blijven en welke niet? Het antwoord op deze vraag is bepalend voor het bereik van de overeenkomst. Het specificeren gebeurt door het opnemen van een omschrijving van de (vertrouwelijke) informatie waarop de geheimhoudingsovereenkomst van toepassing is.

3. De kring van personen

Ook is het van belang om vast te leggen met welke personen de vertrouwelijke informatie juist wél mag worden gedeeld. Meestal is deze kring niet beperkt tot enkel de koper. In veel gevallen zal de koper de vertrouwelijke informatie namelijk ook met anderen willen delen zoals met zijn team van adviseurs. In dat geval moet in de geheimhoudingsovereenkomst worden vastgelegd dat ook het team van adviseurs gebonden is aan de overeenkomst.

4. De looptijd van de overeenkomst

In de geheimhoudingsovereenkomst zal ook moeten worden vastgelegd wat de looptijd van de overeenkomst is en wat er met de vertrouwelijke informatie moet gebeuren na afloop van de looptijd. Zo kan onder andere worden overeengekomen dat de verstrekte informatie na afloop van de looptijd moet worden teruggegeven of moet worden vernietigd door de ontvangende partij. Let hierbij ook goed op hoe wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie welke is opgeslagen op computers en/of in computersystemen.

5. Gevolgen van de schending

Hoewel de intentie van een geheimhoudingsovereenkomst is dat de betrokken partijen zich aan de overeenkomst houden, kan het voorkomen dat vertrouwelijke informatie toch openbaar wordt gemaakt. Daarom is het van belang om ook de gevolgen van een eventuele schending van de geheimhoudingsovereenkomst vast te leggen in de overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan het opnemen van een boetebeding. Een boetebeding geeft niet alleen de mogelijkheid om de schade te kunnen verhalen maar zorgt ook voor een extra stimulans voor partijen om zich aan de overeenkomst te houden.

6. Schending door derden

Het is niet enkel de contractuele partij die de geheimhoudingsovereenkomst zou kunnen schenden. Ook een ingeschakelde derde, die geen partij is bij de overeenkomst, zou vertrouwelijke informatie openbaar kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een adviseur die wordt ingeschakeld door de mogelijke koper. Het is dan ook van belang om in de overeenkomst op te nemen dat de andere contractuele partij tevens aansprakelijk is voor het schenden van de overeenkomst door derden.

Belang van een geheimhouding bij bedrijfsovername

Zoals uit het vorengaande blijkt is een geheimhoudingsovereenkomst een belangrijk aspect in het traject van een voorgenomen bedrijfsovername. Om die reden is het vaak ook de eerste overeenkomst die in het kader daarvan wordt opgesteld. Een waterdichte geheimhoudingsovereenkomst bevordert het overnameproces doordat de partijen met een gerust hart informatie kunnen delen. Garantie dat de transactie waarover wordt onderhandeld tot stand komt geeft een geheimhoudingsovereenkomst niet. Wel biedt deze een goede basis voor open en transparante onderhandelingen.

Geheimhoudings-overeenkomst opstellen door M&A advocaat

YUR beschikt over een gespecialiseerd team van M&A advocaten die veelvuldig geheimhoudingsovereenkomsten opstellen in het kader van bedrijfsovernames. Wij hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van koop- en verkooptrajecten en adviseren u van begin tot eind. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

 


Terug naar overzicht