Algemene voorwaarden, hoe werkt het?

Categorie: Ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden kunnen erg handig zijn. Veel voorwaarden of bepalingen wilt u namelijk laten gelden voor al uw overeenkomsten, zonder dat u daar apart over wilt onderhandelen. Deze bepalingen kunt u opnemen in uw algemene voorwaarden. U kunt hier bijvoorbeeld afspraken in vastleggen over aansprakelijkheid en incassokosten. U kunt hier ook een eigendomsvoorbehoud in opnemen. Het is wel belangrijk dat u op de hoogte bent van de regels over het gebruik van algemene voorwaarden. Het gaat namelijk vaak mis.

 

Overeenkomen van algemene voorwaarden

Om een beroep te kunnen doen op de (bepalingen in de) algemene voorwaarden, moeten ze wel rechtsgeldig zijn overeengekomen. Ze moeten van toepassing zijn verklaard en moeten door de wederpartij (impliciet) worden aanvaard. Als dit niet gebeurt, dan maken de algemene voorwaarden geen onderdeel van de overeenkomst uit en kunt u hier geen beroep op doen.

Voldoende is in beginsel om in de overeenkomst of op de offerte te vermelden dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. Er kan bijvoorbeeld worden volstaan met een vermelding op uw offerte als: “op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing”. Als hier geen protest tegen wordt gemaakt, dan aanvaardt de wederpartij (impliciet) de algemene voorwaarden.

 

Ter hand stellen

Ook moet u de algemene voorwaarden aan uw wederpartij ter hand stellen. En dit gaat vaak mis. U moet dit vooraf of uiterlijk op het moment van het sluiten van de overeenkomst doen. De wederpartij moet namelijk de gelegenheid krijgen om de algemene voorwaarden vooraf te lezen. Als u de algemene voorwaarden niet ter hand stelt, kan de wederpartij bepalingen uit de algemene voorwaarden (achteraf) vernietigen. U kunt hier dan geen beroep op doen.

U kunt de algemene voorwaarden ter hand stellen door ze bijvoorbeeld mee te sturen met uw offerte (afgedrukt op de achterkant) of door als bijlage mee te sturen met de nog niet ondertekende overeenkomst.

 

Elektronisch

Tegenwoordig worden veel overeenkomsten online gesloten. Bijvoorbeeld via e-mail of op een website. In die gevallen is het voldoende als u de algemene voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst langs de elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking stelt. De wederpartij moet de algemene voorwaarden wel (makkelijk) kunnen opslaan. Ze moeten voor hem toegankelijk zijn om ze op een later moment te kunnen nalezen.

U kunt dit doen door bijvoorbeeld de tekst van de algemene voorwaarden in de bijlage van een e-mail mee te sturen. U kunt ook een internetlink in de e-mail opnemen waardoor de wederpartij met één klik de tekst van de algemene voorwaarden op zijn scherm krijgt.

Wanneer de overeenkomst niet (geheel) langs de elektronische wijze tot stand komt, mogen de algemene voorwaarden slechts met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij elektronisch ter hand worden gesteld.

 

Dienstverlener

Wanneer u kwalificeert als dienstverlener als bedoeld in de Dienstenrichtlijn dan geldt een soepeler regime. U kunt dan al volstaan door een verwijzing in uw offerte of in de overeenkomst naar de vindplaats van de algemene voorwaarden op uw website.

 

Bewijslast terhandstelling

Indien uw wederpartij zich op het standpunt stelt dat hij uw algemene voorwaarden niet of niet tijdig heeft ontvangen, dan moet u het tegendeel bewijzen. Als dat niet lukt, dan kan de rechter (bepalingen uit) uw algemene voorwaarden vernietigen. Het is dus belangrijk dat u (achteraf) kunt aantonen dat u de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk ter hand heeft gesteld. Wij raden daarom aan om naast de overeenkomst, ook de de algemene voorwaarden te laten ondertekenen.

 

Dus:

  1. Verklaar uw algemene voorwaarden van toepassing
  • Dit kunt u doen in de overeenkomst of op offerte. Op de factuur is te laat.
  1. Overhandig de algemene voorwaarden op tijd
  • Zorg dat uw algemene voorwaarden aan uw wederpartij worden gegeven voordat de overeenkomst tot stand komt. Dit is dus te laat op het moment dat u de opdrachtbevestiging of de factuur aan uw wederpartij overhandigt of zendt.
  1. Zorg dat u kunt aantonen dat u de algemene voorwaarden op tijd ter hand hebt gesteld
  • Hiervoor is het aan te raden om de algemene voorwaarden ook altijd te laten ondertekenen door de wederpartij.

 

Voor vragen over de werking van algemene voorwaarden, neem gerust contact op!


Terug naar overzicht
mr. M. (Maarten) Meijer Advocaat