Een aantal vragen uit het onderwijs na de invoering van de Wet werk en zekerheid

Categorie: Arbeidsrecht

Op 21 maart 2017 gaven onze arbeidsrechtspecialisten John Brökling en Joyce van de Kreeke in samenwerking met de Van Oers Academy een cursus over de Onderwijs CAO (primair onderwijs). De invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft voor het onderwijs grote gevolgen gehad. Specifieke vragen uit de alledaagse praktijk werden beantwoord. Hieronder een samenvatting van een aantal behandelde vraagstukken.

 

Kan de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte van de werknemer worden beëindigd?

 

Meer dan 35% arbeidsongeschikt:

De arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd als:

  • de ziekte of arbeidsongeschiktheid 24 maanden onafgebroken heeft geduurd;
  • herstel binnen 6 maanden na deze 24 maanden redelijkerwijs niet is te verwachten;
  • het aangaan van een zelfde of een gelijkwaardige arbeidsovereenkomst met de werknemer voor zijn restcapaciteit op grond van door de werkgever te stellen en zo nodig te bewijzen omstandigheden redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
Minder dan 35% arbeidsongeschikt:

De werknemer kan na 2 jaar ziekte niet worden ontslagen uit zijn betrekking, tenzij sprake is van een zwaarwegend dienstbelang. Van een zwaarwegend dienstbelang is sprake indien het in dienst houden van de werknemer leidt tot ernstige financiële problemen voor de werkgever.

 

Heeft de werknemer (bijzonder onderwijs) recht op een transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Ja, indien het dienstverband door het schoolbestuur wordt opgezegd na 2 jaar ziekte is een transitievergoeding verschuldigd. Dit heeft (begrijpelijk) wel geleid tot protestgeluiden vanuit de werkgevers. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend wat regelt dat werkgevers worden gecompenseerd voor de volledige kosten van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte. De beoogde inwerkingtreding van dit voorstel is 1 januari 2019 en het zal terugwerkende kracht hebben tot 1 juli 2015.

Is er een transitievergoeding verschuldigd bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

Er is in dat geval geen recht op een transitievergoeding. De werkgever kan de arbeidsverhouding met een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkneemster slechts beëindigen als er geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn in passende arbeid. Het recht op een transitievergoeding bestaat niet in de situatie waarin sprake is van herplaatsing van een (langdurig) gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkneemster in een passende functie bij de eigen werkgever.

 

Telt een tijdelijke uitbreiding van de functie mee voor de keten van arbeidsovereenkomsten?

Nee, een tijdelijke uitbreiding van de functie kan in beginsel niet worden gezien als een zelfstandig dienstverband. De tijdelijke uitbreiding vervalt van rechtswege. Een schoolbestuur zal op grond van een vervangingsbeleid omschrijven op welke manier vervanging wordt georganiseerd en met welk type contract. Van belang hierbij is dat er geen tijdelijke uitbreiding voor een andere functie wordt gecreëerd.

 

Komt u in de (onderwijs) praktijk soortgelijke vraagstukken tegen en zou u hier graag meer over willen weten? Wij adviseren u graag.

 


Terug naar overzicht
Monique Lacasa
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat
John Brökling
mr. J.C. (John) Brökling Advocaat