Categorie: Ondernemingsrecht

Het akkoordYUR.

Met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kan de rechtbank een onderhands akkoord bekrachtigen (homologeren) tussen een bedrijf en zijn schuldeiser. Wie kan zo’n akkoord aanbieden? En hoe ziet een akkoord eruit? Dat leggen we je graag uit.

 

Opstellen akkoord: door wie?

 

Schuldenaar
Allereerst kan een bedrijf zelf een akkoord voorbereiden en aanbieden aan zijn schuldeisers en aandeelhouders. Om in aanmerking te komen voor de WHOA, moet het bedrijf in een toestand verkeren waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat het z’n schulden niet kan betalen.

Herstructureringsdeskundige
De rechtbank kan een herstructureringsdeskundige aanwijzen om een akkoord op te stellen en aan te bieden. Iedere schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, maar ook het bedrijf zelf, mag de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. In dit artikel lees je alles over de herstructureringsdeskundige.

 

Het begin van een akkoord: de startverklaring

Wanneer een bedrijf start met de voorbereiding van een akkoord, deponeert het eerst een verklaring bij de griffie van de rechtbank. Vanaf dat moment kan het een beroep doen op voorzieningen die in de WHOA zijn opgenomen, om te helpen het akkoord tot stand te brengen. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld de rechtbank verzoeken om een afkoelingsperiode af te kondigen. Meer daarover lees je in dit artikel.

 

De inhoud van het akkoord

Wijziging in rechten van schuldeisers
Een akkoord kan wijzigingen aanbrengen in de rechten van schuldeisers. Een bedrijf mag zelf bepalen hoe het akkoord wordt ingericht. Het akkoord kan bijvoorbeeld bestaan uit een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, of uit een uitstel van betaling van deze schulden.

Hierbij geldt dat de MKB-schuldeiser (minder dan 50 werknemers, die voldoet aan de vereisten van artikel 2:395a of artikel 2:396 BW) minimaal 20% op zijn vordering voldaan moet krijgen. Tenzij er zwaarwegende gronden zijn om dat niet te doen.
Anders dan het akkoord in surseance van betaling, kunnen bij een dwangakkoord op basis van de WHOA ook de rechten van de preferente en de zekerheidsgerechtigde schuldeisers worden gewijzigd.

Lopende overeenkomsten
Daarnaast kun je met de WHOA ook lopende overeenkomsten eenzijdig beëindigen, zoals een huurovereenkomst die je normaal gesproken niet kunt opzeggen. Stemt de wederpartij niet in met een vrijwillige wijziging of beëindiging? Dan kan het bedrijf of de herstructureringsdeskundige het homologatieverzoek aanvullen met een verzoek tot het verlenen van toestemming voor het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst. Arbeidsovereenkomsten zijn een uitzondering, die kunnen niet op deze manier worden opgezegd.

Wijziging in rechten van aandeelhouders
Naast een wijziging van rechten van de schuldeisers, kan het akkoord ook bestaan uit een wijziging van rechten van de aandeelhouders. Denk dan aan een akkoord waarbij sprake is van een ‘debt for equity swap’: de vordering van een schuldeiser wordt omgezet in aandelen.

Akkoord aan bepaalde groep aanbieden
Tenslotte kan een bedrijf ook een akkoord aanbieden aan een bepaalde groep schuldeisers of aandeelhouders. Bijvoorbeeld een akkoord dat zich uitsluitend richt op de herstructurering van de schulden ten aanzien van de financiers. In dat geval zijn alleen de financiers gerechtigd om over het akkoord te stemmen. Na de homologatie zijn ook alleen zij aan het akkoord gebonden.

 

Klassenindeling van schuldeisers en aandeelhouders

Met de WHOA kunnen schuldeisers en aandeelhouders worden ingedeeld in verschillende klassen. Schuldeisers en aandeelhouders die tot een andere rang behoren, worden daarbij in een verschillende klasse ingedeeld. Dit gebeurt in twee situaties. Ten eerste als de rechten die zij hebben in het geval het vermogen van de schuldenaar in faillissement wordt vereffend. Of als de rechten die zij krijgen op basis van het akkoord zodanig verschillend zijn, dat van een vergelijkbare positie geen sprake meer is. Zo wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen separatisten (zoals pandhouders), preferente (zoals de belastingdienst) en concurrente schuldeisers. Daarnaast kan ook gekeken worden of een schuldeiser een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen of een retentierecht uitoefent.

Als het akkoord betrekking heeft op verschillende categorieën schuldeisers en aandeelhouders, dan:

– moeten de verschillende categorieën schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen worden ingedeeld;
– moet iedere klasse een voorstel krijgen dat aansluit op de rechten van de desbetreffende schuldeisers of aandeelhouders, en
– moet in iedere klasse een afzonderlijke stemming over het akkoord plaatsvinden.

Eén categorie schuldeisers in verschillende klassen indelen
Eén categorie schuldeisers kan worden onderverdeeld in verschillende klassen. Het bedrijf kan vervolgens een aanbod doen aan de verschillende klassen. Het gevolg is dat de ene klasse beter wordt bedeeld dan de andere klasse.

Wil een dergelijk akkoord voor homologatie in aanmerking komen? Dan moet het bedrijf ervoor zorgen dat:

– de minder bedeelde klasse met de vereiste meerderheid met het akkoord instemt, of
– het een redelijke grond aandraagt voor zijn keuze om een onderscheid te maken. En moet het aantonen dat de schuldeisers in de minder bedeelde klasse daardoor niet in hun belangen worden geschaad.

 

Meer weten?

In dit artikel lichten we het stemrecht van de schuldeisers en aandeelhouders (wiens rechten door het akkoord worden gewijzigd) toe. We leggen ook uit hoe de stemprocedure werkt.

In Dossier WHOA zetten we alle ins en outs uiteen van de Wet homologatie onderhands akkoord. Zie ook:

De Wet homologatie onderhands akkoord is er!
Stemprocedure en stemrecht
Homologatie door de rechter
Afwijzingsgronden homologatieverzoek
Voorzieningen voor om een akkoord aan te bieden
De herstructureringsdeskundige
De observator

Behoefte aan gericht advies voor jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

Geschreven door:

mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

handelsnaamrecht
10 mei 2023

Intellectueel eigendomsrechten: handelsnaamrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsname…

Lees verder
modelrecht
10 mei 2023

Intellectueel eigendomsrechten: het modelrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsname…

Lees verder

Terug naar overzicht