Hoe werkt de klachtplicht? Klaag tijdig anders komen rechten te vervallen.

Categorie: Geen onderdeel van een categorie

In de dagelijkse praktijk worden talloze overeenkomsten gesloten waarbij de ene partij een verplichting op zich neemt ten behoeve van een andere partij. Die andere partij is daarvoor in de regel geld verschuldigd. Zo worden overeenkomsten gesloten waarbij de ene partij een dienst verricht of een bepaalde zaak levert aan de andere partij, die daarvoor moet betalen.

Auteur: Redouan el Gamali

 

Klachtplicht art. 6:89 BW

Op grond van de wet geldt dat de ontvanger van zo’n dienst of zaak moet controleren of dat wat werd ontvangen voldoet of een gebrek kent. Blijkt uit deze controle dat sprake is van een gebrek, dan moet de schuldeiser binnen ‘bekwame tijd’ protesteren. Dit is de zogenaamde klachtplicht, die voor algemene gevallen is geregeld in art. 6:89 BW en voor de koop in art. 7:21 BW.

Met die regelingen is beoogd dat met bekwame spoed wordt onderzocht of hetgeen is verricht of geleverd beantwoordt aan wat partijen hebben afgesproken, zodat wordt voorkomen dat de dienstverlener of de verkoper in een onnodig moeilijke positie komt doordat laat wordt geklaard.

Niet voldoen aan klachtplicht

Het niet (tijdig) voldoen aan de klachtplicht heeft ingrijpende gevolgen. De schuldeiser verliest dan alle rechten die hij anders zou hebben gehad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vordering tot ofwel herstel ofwel schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst met restitutie van het betaalde.

Een klachtplicht voorbeeld uit de praktijk

In een recente zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zag een eisende partij zijn vordering sneuvelen, omdat hij niet tijdig klaagde.

Wat was er aan de hand in deze zaak?

In deze zaak had de koper van een woning in november 2012, een aankoopkeuring laten verrichten die beperkt was tot een visuele inspectie. Met het resultaat van die aankoopkeuring heeft hij besloten tot aankoop van de woning. Na de koop komen, bij een verbouwing in januari 2015, gebreken aan de constructie tevoorschijn die door de bouwkundige ten onrechte niet werden geconstateerd. De koper stelt direct alleen de verkoper aansprakelijk voor deze gebreken. Vervolgens gaat hij door met verbouwen. Het duurt tot eind november 2015 tot de koper ook klaagt bij zijn adviseur die in zijn opdracht de aankoopkeuring verzorgde.

Wat oordeelt het gerechtshof?

Het gerechtshof oordeelt in deze zaak (tegen de adviseur) dat de koper te laat heeft geklaagd. In het oordeel van het gerechtshof speelt een belangrijke rol dat de koper na januari 2015 de feitelijke situatie in de woning ingrijpend heeft gewijzigd. Daardoor kon de adviseur niet meer beoordelen of de staat waarin de woning in januari 2015 was, vergelijkbaar was met de staat waarin de woning was bij zijn inspectie in 2012. De adviseur was daardoor beroofd van de mogelijkheid het verweer te voeren dat de aangetroffen gebreken in januari 2015 door hem bij een louter visuele inspectie in 2012 niet hadden behoeven te worden aangetroffen.

De schending van de klachtplicht maakt dat het gerechtshof vervolgens de claim van de koper van € 375.000, – geheel afwijst.

Conclusie klachtplichtzaak

Deze zaak is een nieuwe illustratie dat schending van de klachtplicht grote gevolgen heeft voor een claim wanneer door die schending de belangen van de aangesproken partij worden geraakt. In deze zaak ging een claim van € 375.000, – geheel verloren.

 

Zorgvuldig omgaan met de klachtplicht

Het is voor de claimende partij dan ook zaak om zorgvuldig met de klachtplicht om te gaan. Voor de aangesproken partij is het zaak om, wanneer er laat geklaagd wordt, zorgvuldig te analyseren wat voor haar de gevolgen daarvan zijn.

 

Advies commerciële contracten en conflicten

Yur staat je daarbij graag terzijde. Neem bij vragen gerust contact op met Redouan El Gamali of Gijs van der Spek van het team Commerciële Contracten & Conflicten van Yur Advocaten.

 

 


Terug naar overzicht